Občianske združenie Priatelia Mexika

Občianske združenie PRIATELIA MEXIKA je dobrovoľná, nezávislá, záujmová, nezisková organizácia.
Svojou činnosťou sa zameria na:

    posilňovanie záujmu členov združenia, ako aj širokej verejnosti o poznávanie histórie, kultúry a súčasného života Mexika
    prezentáciu získaných poznatkov najmä z oblasti kultúry na Slovensku.
    prezentáciu kultúry slovenského ľudu v Mexiku
    spoluprácu s akademickými inštitúciami a združeniami s podobným zameraním na Slovensku a v zahraničí, najmä v Mexiku.
    aktívnu spoluprácu s Mexickým veľvyslanectvom

A) Za tým účelom bude organizovať:

    Poznávacie pobyty členov združenia v Mexiku.
    Popularizačné aktivity a besedy s vedeckými, kultúrnymi (folklórnymi, hudobnými, výtvarnými) predstaviteľmi Mexika pre svojich členov, ako aj pre aj širokú verejnosť.
    Spoločensko-kultúrne podujatia, hudobné a tanečné programy, výstavy, filmové predstavenia, tvorivé dielne, festivaly.
    Dni mexickej kultúry na Slovensku.
    Pobyty a vystúpenia mexických umelcov, najmä folklórnych súborov na Slovensku.
    Popularizačné podujatia s deťmi a pre deti.

B) Mexický folklór bude slovenským divákom sprostredkovávať prostredníctvom:

    Súboru mexických tancov a hudby MAGISTERIAL. Jeho vnútroorganizačný poriadok schváli členská schôdza.
    Hudobnej skupiny EL CAMINANTE. Jej vnútroorganizačný poriadok schváli členská schôdza. Prostriedky získané z organizovaných podujatí a vystúpení súboru MAGISTERIAL a skupiny EL CAMINANTE budú použité na činnosť združenia.

C) Členovia združenia sa budú:

    Aktívne zúčastňovať na práci združenia
    Prichádzať s podnetnými návrhmi na skvalitnenie práce združenia
    Zúčastňovať na práci v súbore MAGISTERIAL a hudobnej skupine EL CAMINANTE
    Zúčastňovať na podujatiach organizovaných združením

D) Členské príspevky

    Jednorazové zápisné vo výške 10,- Eur, ak je člen fyzická osoba.
    Jednorazové zápisné vo výške 100,- Eur, ak je člen právnická osoba.
    Štvrťročný členský príspevok vo výške 15,- Eur pre fyzické osoby, pre právnické osoby 100,- Eur.

Stanovy občianskeho združenia TU.

Nachádzaš sa tu: Home OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRIATELIA MEXIKA